Missie visie 2023

Missie, profiel

De Camino Academie is sedert de oprichting in 2013 een platform waar wetenschap en pelgrimspraktijk elkaar ontmoeten in de gedeelde interesse in de Camino naar Santiago de Compostela, bedevaart- en pelgrimagecultuur in brede zin en ‘wandelen met een plus’.

De Camino Academie stimuleert en coördineert die ontmoeting en geeft die vorm via expert meetings, symposia en festivals, onderzoek en documentatie, uitwisseling en informatie.

De Camino Academie is een netwerk en platform waar wordt samengewerkt met een reeks van relevante partners. Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob is daarbij een bevoorrechte partner waarmee structureel wordt samengewerkt.

Visie

Het doel van de Camino Academie is het stimuleren van  de ontmoeting van wetenschap en praktijk rondom de vele vormen van pelgrimeren. De Camino Academie richt zich op heden en verleden van pelgrimeren, op traditionele vormen van pelgrimeren en bedevaart, maar ook op actuele ontwikkelingen van lopen en wandelen met een bepaalde meerwaarde (vgl. ‘wandelen met een plus’).

Pelgrimage en bedevaart wordt gezien als een gelaagd en complex ritueel repertoire. Momenteel zien we daar in een samenspel van aanbod en toe-eigening diverse aspecten in meer of mindere mate samenkomen:

  • Wandelen en lopen als sportieve bezigheid en als geliefde vrijetijdsbesteding (trefwoorden: pelgrimeren als gethematiseerde vorm van wandelen, wandelcultuur, toerisme, leisure culture, fysieke sportieve prestatie, well-being, healing, ervaring van eigen lichaam).
  • Religie/spiritualiteit/’zinzoeken’ in brede zin van het woord (trefwoorden: wandelen met een plus, stil staan bij zin leven, introspectie, zoektocht, ontmoetingen met anderen, natuur, ‘routes with intent’).
  • Ontmoeting als belangrijk element voor bedevaartgangers en pelgrims. Dat kan het samen als groep op pad gaan betreffen of ontmoetingen onderweg.
  • Interesse in cultuur, monumenten en geschiedenis (stappen in voetsporen van vroegere pelgrims, waarde religieuze traditie, erfgoed, herbeleven van eigen religieuze verleden, heiligen als narratief kader, ‘routes with roots’).
  • Belangstelling voor natuur en landschap (trefwoorden: echt ‘buiten’ zijn, trage wegen zonder asfalt, landschap ervaren).
  • Expressie van regionale identiteit (trefwoorden: ‘buiten‘ is vooral buiten de stad, ontdekken van onbekende streken, ‘meet the locals’, via pelgrimsroutes presenteert de regio zich ook via landschap, monumenten en ook taal, toerisme).
  • En een zeker activisme: men loopt vaak met een missie, voor een goede zaak (trefwoorden: aandacht voor leeglopende regio, voor climate change, diverse ziekten, vluchtelingen, behoud van de natuur, tegen discriminatie, pelgrimeren als vorm van sponsorloop).

Dit complexe profiel geeft mede richting aan een variëteit aan multidisciplinaire onderzoekskaders en -perspectieven. Dat meervoudige profiel van pelgrimeren stuurt ook de keuze van partners, van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob tot Wandelnet, van Pelgrimsoord Wittem tot universiteiten, onderzoekscentra, musea en culturele centra. De Camino Academie streeft ernaar haar netwerk verder uit te bouwen, niet alleen nationaal maar ook internationaal.

Organisatie en werkwijze

De Camino Academie kent als netwerk en platform een platte werkstructuur. Centraal bestuursorgaan is de Stuurgroep met een voorzitter en een secretaris/coördinator. De voorzitter van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob maakt q.q. deel uit van de Stuurgroep.

De Camino Academie werkt op basis van projectfinanciering. Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob stelt een jaarlijkse garantiesubsidie beschikbaar.

De Camino Academie werkt met een meerjarenbeleidsplan.

De Camino Academie entameert eigen onderzoeks- en documentatieprojecten die zich richten op de brede themastelling rond pelgrimeren en het samenspel van pelgrimage-experts uit academia en praktijk.

De Camino Academie streeft ernaar minimaal twee keer per jaar een activiteit, groter of kleiner, te organiseren. Doorgaans in het voor- en najaar.

De Camino Academie heeft een eigen publicatiereeks: de Camino Cahiers die onder redactie van de Stuurgroep verschijnt als open access en online reeks. Daarnaast is er een website met onder andere een overzicht van relevante scripties.

De activiteiten kunnen zowel een nationaal als internationaal karakter hebben.